česky česky english polski deutsch
 
 

Kirschstein & Partner

referenceABB s.r.o.

ABB s.r.o.

Na základě svých zkušeností mohu doporučit workshopy, jakož i spolupráci se společností Kirschstein & Partner všem firmám, které chtějí změnit vnímání a postoj k bezpečnosti. Zejména, pokud potřebujete více zapojit vedoucí, měnit chování lidí, vytvářet dobré návyky či zlepšit firemní kulturu.

Školení jsou vedena velmi precizně, poutavou formou s jasnými a srozumitelnými informacemi za využití praktických příkladů z praxe a zkušeností z jiných firem, které mohou zaměstnanci aplikovat v běžném  pracovním životě. Účastníci je hodnotí jako přínosné.

Miroslav Šilar
Country Sustainability Manager & Auditor


RWE Česká republika a.s.

RWE Česká republika a.s.

Na workshopech a školeních společnosti Kirschstein & Partner oceňujeme jiný pohled na bezpečnost a interaktivní přístup, který s sebou nese zapojení všech účastníků a poskytuje návod na uplatnění poznatků v praxi. Velmi přínosné je využití základů psychologie, používání příkladů z každodenního života a jejich provázání s přístupem k bezpečnosti a využitím při ovlivňování chování zaměstnanců. Důležitý je také důraz na úlohu vedoucích a rozvoj dovedností v oblasti safety leadershipu.

Petr Kaňka
Manager OHS, RWE Česká republika a.s.


Honeywell Aerospace Olomouc

Honeywell

Zapojení pracovníků firem a jejich chování při výkonu práce, je klíčovým aspektem udržení a zlepšování bezpečného pracovního prostředí. Bezpečnost práce a ochrana zdraví byla v minulosti vnímána jako určitá nutnost, povinnost, která se dá při dostatku zdrojů „údajně koupit“. Byl, a možná ještě někde přetrvává, nedostatečný důraz na chování pracovníků při práci, který je však signifikantní příčinou nehod a mimořádných událostí, a to, i při výborném technickém zajištění pracovišť.

Projekty jako Olympiáda bezpečnosti, které se aktivně zúčastnila drtivá většina zaměstnanců naší firmy, nebo specializované odborné semináře pro naše vedoucí pracovníky, zaměřené na koučing a schopnost pozorovat projevy chování zaměstnanců, velmi pomohly a dlouhodobě pomáhají naší společnosti v autonomním dodržování pravidel jednotlivými zaměstnanci, a to nejen těch bezpečnostních, ale i technologických nebo kvalitativních.

Touto cestou bych rád poděkoval za podporu a úsilí společnosti Kirschstein & Partner, která byla profesionálně zastoupena Ivanou Slováčkovou. Společně jsme byli schopni připravit a zrealizovat těchto několik aktivit, které proaktivně směřovaly naše zaměstnance ke zlepšení vnímání bezpečnosti a chování na pracovištích, jakožto filosofie úspěšné a rozvíjející firmy.

Naše společnost v Olomouci s více než 1300 pracovníky je strojírenskou společností, která má technicky a technologicky procesy se střední nebo vyšší mírou rizik, která jsou řešena a eliminována na velmi vysoké úrovni. Avšak tento přístup zaměřený na chování, nám pomáhá ve snaze aktivně pracovat s podstatou vzniku nebezpečí na pracovištích. Tak jsme společně s každým jednotlivým zaměstnancem schopni zajistit bezpečí všech, jako jeden spolupracující tým.

Věřím, že budeme i nadále vzájemně spolupracovat jako doposud, protože výsledkem je téměř nulová úrazovost, několikaletá absence mimořádné události a spokojenost našich zaměstnanců s tím, že bezpečnost je v naší firmě, opravdu na prvním místě.

David Doležal
Health, Safety and Environmental Manager,
Honeywell Aerospace Olomouc


brush sem

BRUSH SEM s.r.o

S firmou K&P spolupracujeme již několik let. Nejprve se naši zaměstnanci účastnili otevřených workshopů, nyní organizujeme i firemních semináře „na míru”. Zaměstnanci, kteří workshopy navštěvují, oceňují především zajímavá témata, možnost aktivního zapojení se v průběhu workshopu a také kvalitu poskytnutých materiálů a úroveň lektorů. V posledních dvou letech se mj. zaměřujeme na zvyšování kultury bezpečnosti. K tomu jsme si vybrali koncept Minuty pro bezpečnost, který v současnosti ve spolupráci s K&P zavádíme. Od tohoto konceptu očekáváme vyšší zapojení zaměstnanců v otázkách bezpečnosti a tím i zvýšení celkové úrovně bezpečnosti ve firmě.

Petr Kůstka
Vedoucí útvaru HSE


dura

DURA Automotive CZ, k.s.

Workshopy, které byly realizovány pro vedoucí zaměstnance všech 3 závodů, byly hodnoceny všemi zúčastněnými velice pozitivně. Zejména proto, že přístup lektora byl po celou dobu profesionální, přátelský a otevřený. Tím byla nastavena scéna pro otevřenou komunikaci, která vedla k nastínění slabých a silných stránek v bezpečnosti v závodech a navržení plánu opatření pro realizaci potenciálů.
Ještě závěrem bych bylo dobré dodat, že workshopy otevřely oči vedoucím a to tak, že bezpečnostní technik není na vše sám.

Ing. Marek Dostál,
Health&Safety Specialist


edwards

Edwards, s.r.o.

V naší firmě paní Slováčková z firmy  Kirschstein&Partner‎ školila Safety Leadership a roli Team Leaders (mistrů) v rámci vnímání rizik a  jejich úlohy v prevenci a zvyšování povědomí o důležitosti bezpečí v práci.
Školení vedená bezpečnostními techniky tíhnou k suchopárnému citování norem a poučování o povinnostech vedoucích osob. Naproti tomu paní Slováčková je schopna najít se všemi úrovněmi vedoucích společnou řeč a přimět i pracovníky z hal pochopit nezbytnost, z jejich pohledu zbytečných a zdržujících, pravidel. Díky těmto workshopům jsme byli schopni povzbudit Team Leadery v hlášení skoro nehod, zájmu o rizikové analýzy a důsledném uplatňování základních pravidel. Určitě v nich budeme pokračovat i nadále.

Alena Komolá
EHS Technical Advisor


Vibracoustic

Vibracoustic CZ, s.r.o.

V naší společnosti byla vždy bezpečnost práce prioritou a snažíme se ji neustále zlepšovat. Proto u nás proběhly workshopy zaměřené na psychologii bezpečnosti práce a úlohu vedení v oblasti bezpečnosti. Během workshopů jsme si lépe uvědomili příčiny překračování předpisů a vedoucí si znovu připomněli svou zodpovědnost a nezastupitelnou roli v oblasti bezpečnosti. Školení byla interaktivní a zaměřená na praxi. Následně jsme zavedli Minuty pro bezpečnost a Audity bezpečného chování.  Jejich zavádění bylo spojeno s praktickým nácvikem a následným koučingem.

Díky zaměření našeho vedení na bezpečnost a s použitím nových znalostí a dovedností se nám podařilo více vtáhnout všechny vedoucí pracovníky do procesu zlepšování úrovně bezpečnosti, zvýšilo se povědomí zaměstnanců o bezpečnosti a jejich zapojení v této oblasti. Spolupráce s firmou Kirschstein & Partner se nám opravdu osvědčila.

Petr Pavlů

Petr Pavlů
jednatel společnosti


Chart Ferox, a.s.

Chart Ferox, a.s.

Pro zvýšení bezpečnostní kultury v naší společnosti jsme si vybrali program Rychlý start, a tím pádem i spolupráci s firmou K&P. Musím konstatovat, že na začátku jsme si ani sami neuměli představit, co vše nám toto rozhodnutí přinese… Prošli jsme školeními, zavedli jsme nové nástroje (audity chování, minuty pro bezpečnost) a hlavně jsme postupně měnili léty zažité návyky typu: „Za bezpečnost zodpovídá bezpečnostní technik“, nebo „Bezpečnost? To se obraťte na bezpečáka“ apod. Jelikož součástí programu je i psychologický pohled na chování a jednání lidí, dochází postupně i ke změnám v této oblasti. Vedoucí i řadoví zaměstnanci si mnohem více uvědomují zodpovědnost vůči sobě i ostatním v oblasti bezpečnosti práce. Takže pokud shrnu naše zkušenosti: rozhodně spolupráci s firmou K&P a konkrétně s paní Slováčkovou můžeme doporučit. Dostanete základní zhodnocení současného stavu bezpečností kultury ve společnosti, konkrétní plán, jak ji změnit / zlepšit. K tomu obdržíte možné nástroje, jak toho docílit a ještě navrch i psychologický pohled na jednání lidí.

Tereza Horáková
Vedoucí HSE, Chart Ferox, a.s.


kim-cl

Lafarge Cement a.s.

BM -Analýza provedená paní Slováčkovou ze společnosti Kirschstein & Partner je rozhodně přínosná. Pomohla nám odhalit slabší oblasti našeho systému řízení BOZP, jako např. zachycení a reakce na podněty pracovníků, vyhodnocování rizik pro každou činnost, důslednost při prosazování dodržování pravidel apod. Samozřejmě analýza identifikovala i silné stránky našeho systému řízení - jako např. zapojení vedení společnosti, vize a cíle atd.

Jsme přesvědčeni, že zlepšením se ve slabších oblastech přispěje k účinnějšímu předcházení úrazům, a také na tom již pracujeme.

Součástí schůzky nad interpretací zjištění analýzy byl i workshop o psychologii BOZP, zejména zaměřený na roli vedení firmy. Nově jsme pak začali brát v úvahu reflexy pracovníků v krizových situacích; připomněli jsme pracovníkům 'Consequence management' - tedy co bude následovat, poruší-li pravidlo; uvědomili jsme si, že chceme-li přenést odpovědnost na nejnižší stupeň vedoucích (na mistry, parťáky), musíme jim dát k dispozici i zdroje a prostředky; přemýšleli jsme, jak udělat BOZP přitažlivější - jak zajistit, aby pracovníci chtěli být a také byli aktivní; uvědomili jsme si, že vedoucí v roli školitelů potřebují být proškoleni z toho jak efektivně školit a mohl bych pokračovat.

Celkově jsme se ujistili, že směr, který firma Lafarge nastolila je správný - totiž zaměření se na chování pracovníků. Je to, jak víme, zatím nejúčinnější způsob jak zajistit, abychom se vraceli v pořádku z práce domů.

Proč by si firmy měly nechat BM analýzu provést? Je faktem, že nejlepší investice je do vzdělání. Má sice nejdelší návratnost, ale nastartuje společnost dlouhodobě. Podobné je to s chováním pracovníků a prosperitou firmy. Totiž investice do zapojení pracovníků do různých pracovních skupin, do jejich přemýšlení, do lepší přípravy práce, zaktivování tvořivosti jako vnitřního zdroje zlepšování a pokroku, podpoření aktivity pracovníků, a to vše prostřednictvím BOZP, vede prokázatelně k menšímu počtu zranění a větší výkonnosti firmy. 

Pavel Bartejs 
Health & Safety manager 
Lafarge Cement, a.s.


kim-cl

Českomoravský cement, a.s.

Se společností Kirschstein & Partner jsme zahájili spolupráci při realizaci školení se zaměřením na Safety Leadership – vedení k bezpečné práci.

Na úspěšnou spolupráci jsme navázali v roce 2014 realizací 15 workshopů pro více než 200 vedoucích zaměstnanců ze všech tří obchodních linií společnosti HeidelbergCement Group v České republice. Hlavním cílem bylo prohloubit základní znalosti získané v předchozím běhu a upevnit povědomí o nezastupitelné roli vedoucího při vedení a motivaci svých podřízených v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví a zvýšit kulturu bezpečnosti práce na svém pracovišti.

Naše spolupráce probíhala bez problémů a s kvalitou služeb jsme velice spokojeni. Především kladně hodnotíme profesionální úroveň lektorky, Mgr. Ivana Slováčkové, workshopy byly vždy zajímavě vedené s důrazem na praktický výcvik a individuální přístup k účastníkům.

Na základě těchto zkušeností můžeme společnost Kirschstein & Partner doporučit.

S přátelským pozdravem
Ing. Pavel Reich
Vedoucí ochrany životního a pracovního prostředí
Českomoravský cement, a.s.


kim-cl

Kimberly-Clark s.r.o.

„Paní Slováčková z fy. Kirschtein&Partner u nás provedla BM-Analýzu kultury bezpečnosti práce. Výstupní workshop s vedoucími pracovníky a prezentované výsledky nám pomohly zlepšit kulturu bezpečnosti a ukázaly nám směr dalšího zlepšování v zajišťování bezpečného pracovního prostředí. Nejzásadnější pro nás bylo uvědomění si rozdílu mezi bezpečností práce a kulturou bezpečnosti práce. Pokud se jakákoliv společnost rozhodne zlepšovat v oblasti bezpečnosti práce a pochopí tento rozdíl, mělo by na poli prevence nehod a úrazů dojít k výraznému zlepšení. Kirschtein&Partner je jednou z mála firem, která se v této problematice orientuje a dokáže určit správný směr zlepšování.“

Mgr. Jaromír Ondráček, MBA
Safety Team Leader


Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO

Ivana Slováčková, která v ČR reprezentuje firmu Kirschstein & Partner, mi pomáhá se zaváděním interaktivní výuky. Byla lektorkou dvou kurzu zaměřených na efektivní řízení BOZP, které se podařilo realizovat za podpory projektu “Inovace předmětu Pracovní rizika pro zvýšení kompetencí studentů v praktické aplikaci“ (Institucionální rozvojové projekty FRVŠ 2015; č.j. Fondu 173 /2015). Studenti měli možnost vyzkoušet si moderované posuzování pracovních rizik. V dalším kurzu se učili, jak připravit školení BOZP zábavnou formou. Studenti byli kurzy doslova nadšeni. Velmi oceňuji Ivanin otevřený a inovativní přístup. Sama jsem měla možnost účastnit se řady kurů a kulatých stolů, které Iva lektorovala. Doporučuji všem, kteří nechtějí v BOZP skončit na úrovni „co vyžaduje právní předpis“.

Lucie Sikorová
Akademický pracovník
Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO


Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o.s.

Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o.s.

S firmou Kirschstein & Partner a paní Slováčkovou spolupracuje Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu dlouhodobě. Společně jsme organizovali dva ročníky soutěže Safety Culture Award. Cílem soutěže bylo analyzovat organizaci bezpečnosti, zavedené nástroje, leadership a zapojení pracovníků a celkově změřit kulturu bezpečnosti velkých výrobních firem v České republice a poskytnout jim možnost srovnání, ukázat silné a slabé stránky v oblasti bezpečnosti a stanovit, kde se firma nachází v procesu rozvoje kultury bezpečnosti.

Paní Slováčková se podílela také na organizaci a odborném zajištění konference Safety Culture Conference 2014 zaměřenou na výměnu poznatků a zkušeností z oblasti bezpečnosti práce ve firmách a na téma kultury bezpečnosti práce jako nedílné součásti každodenního života firmy.

Firmu K&P reprezentuje paní Slováčková v platformě také aktivní činností v rámci expertní skupiny Vzdělávání, komunikace a trénink ,kterou vede a kde spolu s ostatními členy platformy využívá své profesní znalosti a zkušenosti pro realizaci jednotlivých projektů. 

Paní Slováčková a firma K&P svým přístupem a odborností aktivně přispívá k činnosti platformy a naplňování jejich cílů a poslání. 

Těšíme se na další spolupráci

Za CZ-TPIS
Ing. Robert Chlebiš
Výkonný manažer


spd

Svaz průmyslu a dopravy

Dovolte, abych Vám poděkoval za spolupráci v oblasti vzdělávání, kterou jsme realizovali v letech 2011- 2015.
Jednalo se o vzdělávací aktivity financované z Evropského sociálního fondu, konkrétně projekty „Udržitelnost sociálního dialogu" a „Regiony v centru dění". Vámi připravená školení byla zajímavá a poutavá, Vaše vstupy ve formě praktických ukázek, stejně tak i grafické znázornění jednotlivých myšlenek celý den odlehčilo a přispělo k lepšímu pochopení jednotlivých částí. Pro zaměstnance našich členských firem byla školení určitě přínosem, protože ukázala zcela originální pohled na problematiku bezpečnosti práce, která tak byla prezentována v mnohdy nečekaných souvislostech. Vysoká spokojenost s Vaší prací se projevila rovněž v hodnotících dotaznících vyplněných účastníky seminářů. I já osobně jsem jako účastník měl možnost poznat vysokou profesionální úroveň Vaší práce.

Také Vám děkuji za příjemnou a rychlou zpětnou vazbu při sjednávání termínů a dalších administrativních věcí.

Přeji Vám mnoho úspěchů a spokojených absolventů Vašich kurzů, které já osobně budu vřele doporučovat všem svým kolegům.

S úctou,
Petr Holica
Regionální manažer

 
 

 AktualityKulatý stůl

24. 10. 2017

 

Dne 17.10.2017 se uskutečnil Kulatý stůl ve společnosti Doosan Škoda Power ...

více ...Safety Culture Award
zná vítěze

26. 04. 2017

 

Účastníci konference BOZP vybrali vítěze soutěže ...

více ...Otevřený workshop

11. 12. 2016

 

Již 17.1.2017 se bude v Praze konat otevřený workshop ...

více ...Safety Culture
Award 2016-2017

18. 11. 2016

 

Nový ročník soutěže zahájen ...

více ...

Kirschstein & Partner - Kompetenz für Angewandte Psychologie • Wrangelstrasse 101 • Hamburg • +49 40 422 11 90                copyright K&P 2009    XHTML 1.1CSS 2.1